• Bel naar +31(0)546212361
  • Rechtstreeks uit de fabriek
  • 25 jaar ervaring
  • Kwaliteit en duurzaamheid

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene-Voorwaarden-Stichting-Webshop-Keurmerk

Alle prijzen zijn exclusief BTW en af fabriek. Op alle transacties gelden de Metaalunie voorwaarden.

METAALUNIEVOORWAARDEN voor B2B

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN

voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2008. Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. ©Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die leden van de Koninklijke Metaalunie doen, op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.2. De aanbieder/leverancier is het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

1.3. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke Metaalunie.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, ‘ex works’, conform Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.

2.4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.

3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom

van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.

Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan

naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem

voorgeschreven materialen.

4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

4.4. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer will gebruiken vóórdat deze worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd

5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.

5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is

ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen

deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.

5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang

6.1. Levering vindt plaats af fabriek, ‘ex works’, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.

6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer.

Artikel 7: Prijswijziging

7.1. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan nahet sluiten van de overeenkomst mag door opdrachtnemerworden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.

7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

7.3. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening brengen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.

8.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen

hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.

9.2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:

a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk;

b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen;

c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;

d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval; e. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;

b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;

c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht.

Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden

de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:

– gas, water en elektriciteit;

– verwarming;

– afsluitbare droge opslagruimte;

– op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

11.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van opdrachtnemer, van opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar

de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

11.3. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de

werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;

d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.

12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

12.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die op-drachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, danwel redelijkerwijs

verzekerd had behoren te zijn.

13.2. Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten

of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door opdrachtnemer voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.

13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld tagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van opdrachtnemer.

13.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de bewerking opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.

13.5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever

aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.

Artikel 14: Garantie

14.1. Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.

14.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en het gebruikte materiaal, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze herstellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer hersteld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.

14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking.

Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:

- de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren;

- het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan opdrachtnemer terugzenden;

- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de in

lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak.

Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden teruggezonden. Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:

- de zaak herstelt;

- de zaak vervangt;

- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

14.5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage.

Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.

14.6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.

14.7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.

14.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.

14.9. a. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:

- normale slijtage;

- onoordeelkundig gebruik;

- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.

b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd;

c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van opdrachtgever.

Artikel 15: Reclamaties

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever

opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Betaling

17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening.

17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:

a. bij balieverkoop contant;

b. bij termijnbetaling:

- 40% van de totale prijs bij opdracht;

- 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of als de levering van materiaal niet in de opdracht is begrepen na aanvang van de werkzaamheden;

- 10% van de totale prijs bij oplevering;

c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.

17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toepassing is.

17.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;

c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;

d. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,=. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:

over de eerste € 3.000,= 15%

over het meerdere tot € 6.000,= 10%

over het meerdere tot € 15.000,= 8%

over het meerdere tot € 60.000,= 5%

over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

17.8. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

18.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:

a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;

b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;

c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

18.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

18.4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

Artikel 19: Beëindiging

Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.


CONSUMENTENVOORWAARDEN METAALUNIE
Algemene Consumentenvoorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als
Consumentenvoorwaarden Metaalunie, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, op 1 oktober 2022.
Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.
©Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. De ondernemer: het lid van Koninklijke Metaalunie.
b. De consument: iedere natuurlijke persoon die - niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf - een overeenkomst aangaat met de ondernemer.
c. De uitvoering van een werk: de overeenkomst waarbij de ondernemer tegen betaling werkzaamheden uitvoert en daarbij eventueel zaken levert.
d. De koop: de overeenkomst waarbij de ondernemer uitsluitend één of meerdere zaken levert en de consument daarvoor een prijs in geld betaalt.
e. Meerwerk: werkzaamheden en zaken die de consument wenst toe te voegen aan het overeengekomen werk en die leiden tot bijbetaling boven op de overeengekomen prijs.
f. Minderwerk: werkzaamheden en zaken die de consument van het overeengekomen werk wenst weg te laten en die leiden tot vermindering van de overeengekomen prijs.
g. Koninklijke Metaalunie: Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die de ondernemer de consument doet en op alle overeenkomsten die hij sluit met de consument tot het leveren van zaken, het uitvoeren van werkzaamheden of een combinatie daarvan.
2.2 Bij strijd tussen de inhoud van de overeenkomst die de ondernemer met de consument heeft gesloten en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.
2.3 Uitsluitend Metaalunieleden mogen deze voorwaarden gebruiken.


Artikel 3: Het aanbod
3.1 Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht zijn aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat de aanvaarding hem heeft bereikt.
3.2 De ondernemer brengt een aanbod, dat naar verwachting een bedrag van € 500,00 te boven zal gaan schriftelijk of elektronisch uit, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.3 Het aanbod bevat een omschrijving van de te leveren zaak of zaken, de te verrichten werkzaamheden of allebei. Het aanbod dient voldoende gedetailleerd te zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3.4 In het geval van uitvoering van een werk vermeldt het aanbod ook het tijdstip waarop of de periode waarin met het werk kan worden begonnen, bevat het een aanduiding van de duur van het werk en een vaste of vermoedelijke datum van oplevering.
3.5 In het geval van uitvoering van een werk geeft het aanbod bovendien inzicht in de prijs van de materialen en in de methode die wordt gebruikt om de prijs te bepalen, waarbij de keuze bestaat uit een ‘aanneemsom’ of ‘regie’:
a. Bij de keuze voor een aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor het werk zal worden verricht.
b. Bij de keuze voor regie verstrekt de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren, zoals o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen. De ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs, tenzij dat in de gegeven omstandigheden naar het oordeel van de ondernemer in redelijkheid niet mogelijk is.

Artikel 4: Geheimhouding
4.1 Alle informatie die de ondernemer aan de consument verstrekt of uit zijn naam laat verstrekken (zoals aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke aard en in welke vorm dan ook, is vertrouwelijk. De consument zal deze informatie niet gebruiken voor een ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst.
4.2 De consument zal de informatie genoemd in lid 1 van dit artikel niet openbaar maken of vermenigvuldigen.
4.3 Als de consument een verplichting genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel schendt, is hij per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd van € 500,-. De ondernemer kan deze boete vorderen naast schadevergoeding op grond van de wet.
4.4 De consument moet de informatie genoemd in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek, binnen de termijn die de opdrachtnemer daarvoor heeft gesteld, naar keuze van de opdrachtnemer, retourneren of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is de consument aan de opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 75,- per dag. De ondernemer kan deze boete vorderen naast schadevergoeding op grond van de wet.

Artikel 5: Aanvaarding van het aanbod
5.1 De consument aanvaardt het aanbod van de ondernemer bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg.
5.2 In geval van elektronische aanvaarding door de consument bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding aan de consument. Als de consument het aanbod van de ondernemer mondeling aanvaardt, bevestigt de ondernemer de aanvaarding bij voorkeur schriftelijk of elektronisch.


Artikel 6: Verplichtingen van de ondernemer bij de uitvoering van een werk
6.1 De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. Het werk wordt verricht binnen de werktijden die voor de ondernemer gebruikelijk zijn, tenzij anders overeengekomen.
6.2 De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de wettelijke voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.


Artikel 7: Waarschuwingsplicht van de ondernemer
7.1 De ondernemer zal de consument wijzen op de volgende gebreken en onjuistheden: a. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden.
b. onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en constructies.
c. gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht.
d. gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld.
e. onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens.
7.2 De waarschuwingsplicht uit het vorige lid geldt alleen als de gebreken en onjuistheden voor de ondernemer redelijkerwijs kenbaar zijn, zij voor de uitvoering van de overeenkomst relevant zijn, zij zich voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan de ondernemer openbaren en de ondernemer ten aanzien van deze gebreken en onjuistheden deskundig moet worden geacht.


Artikel 8: Schade die voor risico van de consument komt
8.1 De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door: a. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden.
b. onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen.
c. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht.
d. gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld.
e. onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens.
8.2 Bovenstaande neemt niet weg dat de ondernemer verplicht is de consument te waarschuwen op grond van artikel 7.


Artikel 9: Verplichtingen van de consument bij de uitvoering van een werk
9.1 De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten. 9.2 De consument zorgt ervoor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de goedkeuringen en gegevens die voor het werk benodigd zijn (zoals vergunningen en ontheffingen).
9.3 De consument verschaft de ondernemer de aansluitingsmogelijkheden die hem voor energie, water en internet ter beschikking staan en die nodig zijn voor het werk. De kosten van elektriciteit, gas, water en internet komen voor rekening van de consument.
9.4 De consument dient ervoor te zorgen dat wanneer derden werkzaamheden uitvoeren of zaken leveren, die niet tot het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Ontstaat er toch vertraging, dan dient de consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
9.5 Wanneer de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in de leden 1 tot en met 4 van dit artikel, dient de consument de schade en kosten die daarmee verband houden aan de ondernemer te vergoeden, als deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.


Artikel 10: Afnameplicht
De consument is verplicht na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te nemen. De consument dient kosteloos alle medewerking te verlenen om de ondernemer tot aflevering in staat te stellen. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van de consument opgeslagen.

Artikel 11: Richtprijs, meer- en minderwerk
11.1 Als partijen een aanneemsom zijn overeengekomen, kan de consument de ondernemer verzoeken om meer- of minderwerk nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. Als de ondernemer het meer- of minderwerk accepteert, mag hij de datum van oplevering als bedoeld in artikel 3 lid 4 verlengen met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het werk te verrichten.
11.2 Wanneer de ondernemer een richtprijs heeft opgegeven, mag deze met maximaal 10% worden overschreden, tenzij de ondernemer de consument zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor een overschrijding, om de consument de gelegenheid te geven het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. De ondernemer zal hieraan binnen de grenzen van het redelijke moeten meewerken.
11.3 Als de consument de ondernemer om meerwerk heeft verzocht, kan de ondernemer alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, als hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf al had moeten begrijpen.
11.4 De ondernemer en de consument komen meer- of minderwerk voor een totaalbedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk vooraf schriftelijk overeen, tenzij sprake is van spoedeisende omstandigheden.
11.5 Ondanks het ontbreken van een schriftelijke opdracht kan de consument of de ondernemer aanspraak hebben op verrekening van meer- of minderwerk. Het bewijs van het meer- of minderwerk rust in dat geval op degene die de aanspraak maakt.


Artikel 12: Prijswijzigingen
12.1 Als de ondernemer met de consument een op- of aflevertermijn is overeengekomen van niet meer dan 3 maanden en er is na het sluiten van de overeenkomst sprake van een stijging van kostprijsbepalende factoren, dan heeft de ondernemer het recht de prijs te verhogen. Verhoogt de ondernemer de prijs, dan heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden.
Pagina 5 van 8 5


12.2 Als de ondernemer met de consument een op- of aflevertermijn is overeengekomen van meer dan 3 maanden en er is na het sluiten van de overeenkomst sprake van een stijging van kostprijsbepalende factoren, dan heeft de ondernemer het recht de prijs te verhogen. Verhoogt de ondernemer de prijs, dan heeft de consument niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
12.3 De consument heeft bij ontbinding van de overeenkomst als bedoeld in lid 1 van dit artikel geen recht op vergoeding van eventuele schade.


Artikel 13: Oplevering en risico-overgang bij uitvoering van een werk
13.1 Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en de consument het werk heeft aanvaard. 13.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer: - uiterlijk 14 dagen zijn verstreken nadat de ondernemer schriftelijk of elektronisch aan de consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden, tenzij de consument binnen die periode het werk schriftelijk gemotiveerd afkeurt;
- de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
- de consument het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken en/of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die de ingebruikname van het werk niet in de weg staan. De ondernemer is gehouden de gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen of de onderdelen na te leveren.
13.3 Na oplevering is het werk voor risico van de consument.


Artikel 14: Aflevertermijn en risico-overgang bij koop
14.1 De ondernemer levert de zaken uiterlijk binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst af. Partijen kunnen hierover andere afspraken maken. 14.2 Wanneer de ondernemer de zaak bij de consument bezorgt of laat bezorgen, is de zaak voor risico van de consument zodra de consument of iemand anders die hij heeft aangewezen en die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.
14.3 Wanneer de consument een vervoerder heeft aangewezen en de ondernemer de keuze voor deze vervoerder zelf niet aanbiedt, gaat het risico over op de consument zodra de vervoerder de zaak heeft ontvangen.


Artikel 15: Opleverdossier
De ondernemer is niet verplicht om voor het werk dat hij uitvoert een opleverdossier aan de consument te overleggen als bedoeld in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Partijen kunnen hierover andere afspraken maken.

Artikel 16: Overmacht
16.1 Is nakoming van een verplichting uit de overeenkomst voor één van de partijen tijdelijk onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan heeft deze partij het recht voor die periode de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. 16.2 Is nakoming van een verplichting uit de overeenkomst voor één van de partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de overeenkomst te ontbinden tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.


Artikel 17: Betaling
17.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van de ondernemer of op een door de ondernemer aan te wijzen rekening. 17.2 Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Als betaling in termijnen is overeengekomen en de ondernemer zijn verplichting tot voortzetting van de levering/het uit te voeren werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid de termijnbetaling op te schorten.
17.3 Bij koop heeft de ondernemer het recht de consument tot vooruitbetaling te verplichten van maximaal 50% van de prijs.


Artikel 18: De eindafrekening
18.1 In het geval van een werk dient de ondernemer binnen een redelijke termijn na de oplevering bij de consument de eindafrekening in. 18.2 Zijn partijen een aanneemsom overeengekomen, dan bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
18.3 Zijn partijen overeengekomen dat op regiebasis wordt gewerkt, dan bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige kosten.
18.4 Tenzij sprake is van contante betaling vindt betaling van de eindafrekening plaats binnen veertien dagen na factuurdatum.


Artikel 19: Niet-tijdige betaling
19.1 Als de consument niet tijdig betaalt, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 19.2 Wanneer betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in artikel 6:119 BW.


19.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn zendt de ondernemer de consument een kosteloze betalingsherinnering. In deze betalingsherinnering vermeldt de ondernemer dat de consument de gelegenheid heeft alsnog binnen veertien dagen vanaf de dag nadat de betalingsherinnering is bezorgd te betalen en welk bedrag aan incassokosten de consument zal zijn verschuldigd als (volledige) betaling binnen die periode achterwege blijft. De hoogte van de incassokosten dient in overeenstemming te zijn met het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.


Artikel 20: Opschorten
Als de consument zijn verplichtingen niet nakomt, is de ondernemer gerechtigd een evenredig deel van zijn daartegenover staande verplichtingen op te schorten. De ondernemer mag dit alleen doen als hij de consument schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd alsnog zijn verplichtingen na te komen. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de ondernemer op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

Artikel 21: Eigendomsvoorbehoud
De ondernemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang de consument:
a. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met de ondernemer;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

Artikel 22: Rechten van intellectuele eigendom
22.1 De ondernemer wordt aangemerkt als respectievelijk maker, ontwerper of uitvinder van de werken, modellen of vindingen die in het kader van de overeenkomst tot stand zijn gebracht. De ondernemer heeft daarom het exclusieve recht een octrooi, merk of model aan te vragen.
22.2 De ondernemer draagt bij de uitvoering van de overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten over aan de consument.
22.3 Wanneer de door de ondernemer te leveren prestatie (mede) bestaat uit de levering van computerprogrammatuur, wordt de broncode niet aan de consument overgedragen. De consument verkrijgt uitsluitend ten behoeve van het normaal gebruik en behoorlijke werking van de zaak een niet-exclusieve, wereldwijde en eeuwigdurende gebruikerslicentie op de computerprogrammatuur. Het is de consument niet toegestaan om de licentie over te dragen of om een sublicentie af te geven. Bij verkoop van de zaak door de consument aan een derde, gaat de licentie automatisch over op de verkrijger van de zaak.


Artikel 23: De klachtplicht
23.1 De consument dient gebreken binnen bekwame tijd nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken aan de ondernemer te melden. Bij koop moet de melding gebeuren binnen bekwame tijd na de ontdekking, waarbij een melding binnen een termijn van twee maanden na ontdekking tijdig is.
23.2 De melding als bedoeld in het eerste lid wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch uitgebracht.

Artikel 24: Beantwoording van geleverde zaken aan overeenkomst en garantie
24.1 De ondernemer is verplicht een zaak te leveren die voldoet aan het bepaalde in de overeenkomst. Daarnaast moet de zaak:
a. geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor zaken van hetzelfde type gewoonlijk worden gebruikt;
b. indien van toepassing: overeenkomen met een monster of model dat de ondernemer voor aankoop aan de consument ter beschikking heeft gesteld;
c. worden geleverd met de toebehoren die de consument redelijkerwijs mag verwachten, en
d. de hoeveelheid hebben en de kenmerken bezitten die voor hetzelfde type zaken normaal zijn en die de consument redelijkerwijs mag verwachten gelet op de aard van de zaak;
tenzij partijen rechtsgeldig zijn overeengekomen dat de zaak afwijkt van de hierboven onder a t/m d genoemde eisen.
24.2 Openbaart zich binnen 1 jaar na oplevering (als bedoeld in artikel 13 van deze voorwaarden) of na aflevering (als bedoeld in artikel 14 van deze voorwaarden) een afwijking van hetgeen is overeengekomen, dan wordt vermoed dat de geleverde zaak bij op- of aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. In dat geval zal de ondernemer het gebrek kosteloos verhelpen, tenzij hij kan aantonen dat de geleverde zaak ten tijde van de op- of aflevering wel aan de overeenkomst beantwoordde. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde periode voor eventuele gebreken aansprakelijk kan zijn op grond van de wet.
24.3 De garantie zoals bedoeld in lid 2 vervalt, als:
− gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
− gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument of zijn rechtsopvolger, of door van buiten komende oorzaken;
− gebreken het gevolg zijn van niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
− gebreken het gevolg zijn van installatie, montage, wijziging of reparatie door de consument of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.

Artikel 25: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
25.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
25.2 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de woonplaats van de consument neemt kennis van geschillen tussen de consument en de ondernemer, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.